Agenda 2030

 

Fokusmål
Vi har fokus på de hållbarhetsområden där vi har störst påverkan ur hållbarhets och affärsstrategiskt perspektiv och som prioriterats högst av MEC Profil AB. Våra prioriterade områden, öka hållbar rådgivning, hållbart arbetsliv och tillväxt i samhället genomsyrar vår övergripande strategi och våra affärsmål för 2019 – 2022.

Vårt ansvar
Vår verksamhet bygger på att våra kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och branschorganisationer har förtroende för MEC Profil AB och för de värden som vi representerar.

Vi verkar i en omvärld med höga förväntningar och har därigenom ett ansvar gentemot både samhället och våra kunder. Det innebär bland annat att leverera produkter och tjänster grundad på hög kvalitet, professionalitet, integritet, konfidentialitet samt ett gott omdöme.

En stor del av vår verksamhet är väl reglerad och därmed är god riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll viktiga grundförutsättningar. Grundläggande för vårt etiska agerande är vår hållbarhetspolicy som baseras på UN Global Compacts 10 principer.

Vi värnar om en kultur där varje medarbetare har ett ansvar att agera etiskt och följa gällande regelverk.

Bidra till agenda 2030
Näringslivet har en viktig roll i att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Vi har identifierat sex för oss prioriterade mål och kopplat dem till våra strategiska mål för att integrera dem i vår verksamhet.

Läs mer på https://www.globalamalen.se/ som drivs av FN’s utvecklingsprogram (UNDP)